08 diciembre 2007

Respectable Lògia Lux Veritatis a l'Or.·. de Terrassa

La Respectable Lògia LUX VERITATIS a l'Orient de Terrassa http://luxveritatis.ritomodernoecuador.com/index.html és una Lògia Lliure i Sobirana que gaudeix de complerta independència respecte a qualsevol altra Obediència, fet aquest que li confereix la seva qualitat de Justa i Perfecta, bo i complint escrupolosament els Landmarks i divises de la Francmaçoneria Universal, emprant el Ritu Francès i amb la voluntat d’assolir i difondre els magnes fins i valors ètics, morals i socials que la nostra Ordre cerca i representa de forma plena i responsable. En el seu interior, aglutinem les nostres forces i energies per tal de materialitzar els principis maçònics, alhora extrapolables a la nostra societat civil dins dels seus objectius filantròpics, lliure d’ingerències polítiques de qualsevol tipologia i d’influències profanes en el nostre funcionament.Pretenem dur a terme els nostres Treballs amb rigor i solidesa, i mantenim fraternal contacte i relació amb d’altres estructures francmaçòniques internacionals amb qui compartim el desig d’Unió Universal de la nostra Ordre participant en la mateixa sinèrgia constructiva.El seu e-mail de contacte és luxveritatis@ritomodernoecuador.com

Joaquim Villalta, Vª Orden, Gr.·. 9, 33º
M.·. I.·.
Director de la Academia Internacional de la Vª Orden - UMURM
Gran Orador del Sublime Consejo del Rito Moderno para el Ecuador
Miembro Honorario del Soberano Grande Capítulo de Cavaleiros Rosa-Cruz de Portugal - Gran Capítulo General del Rito Moderno y Francés de Portugal
Miembro Honorario de la R.·. L.·. Estrela do Norte nº 553 del Grande Oriente Lusitano
Gran Canciller para Europa del Gran Oriente Nacional Colombiano
Miembro Honorario del Gran Oriente Tradicional de Bolivia
Miembro Honorario del Soberano Supremo Consejo del Grado 33 para el Escocismo de la República del Ecuador
Miembro Honorario del Supremo Consiglio del 33º ed Ultimo Grado del R.S.A.A. per l’Italia e sue Dipendenze
Miembro del Suprême Conseil du 33e Degré pour la France du Rite Ancien et Accepté (Cerneau's Rite)
Presidente de la Confederación Internacional de Supremos Consejos del Grado 33º del R.·. E.·. A.·. A.·.
Muy Poderoso Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33º para España del Rito Antiguo y Aceptado